Top of the page

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende er gældende for alle tilbud, aftaler, salg og leverancer fra Impulse A/S, Vesteraa 14, 2. sal, 9000 Aalborg, (i det følgende kaldet Impulse), medmindre anden skriftlig aftale foreligger.
 
TILBUD OG PRISER
Tilbud er gældende i 20 dage fra afgivelsesdatoen. Priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, afgifter,
fragt, håndtering og eventuel prismærkning. Priserne er endvidere ab lager (EXW) (som defineret i Incoterms 2010).
Impulse forbeholder sig ret til indtil levering har fundet sted uden varsel at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der
sker en stigning i omkostninger forbundet med fragt, forsikring, afgifter, valutakurser eller lignende, som Impulse er uden
indflydelse pĂĄ.
 
LEVERING
Levering sker ab lager (som defineret i Incoterms 2000). Lagervarer leveres straks. Impulse tilstræber at levere øvrige varer senest 14 dage efter aftaleindgåelse, men længere leveringstid kan forekomme.
 
MANGLER
Køber er berettiget til at gøre mangler ved de leverede varer, gældende i 14 dage fra leveringen. Efter udløbet af 14-dages fristen kan køber ikke gøre mangelskrav gældende mod Impulse. Uanset fristen for reklamation skal køberen dog være opmærksom på, at såfremt han vil påberåbe sig en mangel ved salgsgenstanden, skal han give Impulse meddelelse herom straks og ellers uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget. Undlader køber dette, kan han ikke senere gøre manglen gældende over for Impulse. Såfremt køber dokumenterer mangler ved de leverede varer, tilstræber Impulse at foretage enten afhjælpning eller omlevering indenfor 14 dage fra modtagelsen af købers reklamation. Impulse alene vælger hvorvidt der skal ske afhjælpning eller omlevering. Såfremt 14 dages-fristen overholdes har køber ikke ret til hverken at hæve aftalen eller kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation. Køber afholder fragtomkostninger i forbindelse med reklamation.
 
BETALING
Betaling skal ske netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved for sen betaling påløber 2 % rente pr. måned fra forfaldsdatoen indtil betaling sker. Køber kan ikke modregne eller i øvrigt tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre modregning på forhånd skriftligt er anerkendt af Impulse.
 
EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver Impulses, indtil fuldstændig betaling, herunder af påløbne renter og omkostninger, har fundet sted. Indtil da er køber uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden måde disponere over varerne. Ej heller kan tredjemand råde over, tage i besiddelse eller på anden måde disponere over varerne.
 
DISPLAYS
Køber garanterer, at udlånte displays til enhver tid kun indeholder produkter leveret af Impulse. Endvidere forpligter
køber sig til at placere displayet synligt og lettilgængeligt for købers kunder, at returnere displayet på skriftlig opfordring fra Impulse, og at erstatte Impulse ethvert tab som følge af beskadigelse af display, manglende returnering heraf eller lignende. Køber afholder omkostninger i forbindelse med fragt af display.

​RETURNERING/OMBYTNING
Køber er ikke berettiget til at returnere eller ombytte varer, med mindre dette på forhånd er skriftligt accepteret af Impulse, hvorpå køber modtager en returseddel, der skal udfyldes med varenummer, produktbeskrivelse og EAN kode og medsendes ved returnering/ombytning. I så fald er det en betingelse for returnerings-/ombytningsret, at køber har overholdt ovennævnte betalingsbetingelser, og at varen returneres i samme stand og mængde som ved levering, herunder at varens emballage er ubrudt. Ved returnering af varer påsat prismærker eller lignende, bortset fra prismærker påsat af Impulse, beregnes et rimeligt gebyr. Ligeledes beregnes et rimeligt gebyr ved mangelfuld udfyldning af returseddel ved returnering. Køber afholder eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med returnering/ombytning. Omkostninger til fragt, håndtering og prismærkning krediteres ikke ved returnering/ombytning.

​Lager- og returneringsadresse er:
Impulse A/S (Vipperød)
Skimmedevej 10
4390 Vipperød

​ANSVAR
Impulse pĂĄtager sig et ansvar for leverede produkter i overens-stemmelse med dansk rets almindelige regler,
dog sĂĄledes at Impulses erstatningspligt aldrig, uanset om en fejl eller mangel er forvoldt ved grov uagtsomhed, kan
overskride kr. 10.000,00. Endvidere kan der ikke gøres krav gældende mod Impulse, hverken direkte eller indirekte, i
anledning af immaterielle rettigheder eller tvister herom eller solgte produkters bestanddele, indhold eller sammensætning. Endelig kan der ikke gøres krav gældende mod Impulse for følge-skader og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, m.v

​FORCE MAJEURE
Impulse er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, som skyldes forhold, Impulse ikke er herre over, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af og ændringer i Impulses eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Impulses muligheder for at levere. Impulse har i så fald valget mellem at hæve handelen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

​FORBEHOLD
Der tages forbehold for fejl i og ændringer af kataloger, prislister og tilbud m.v. Impulse forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestilte produkter, i dele heraf og i produktspecifikationer, i det omfang dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

​OVERDRAGELSE
Impulse er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

​LOVVALG
Enhver tvist mellem Impulse og køber skal afgøres i henhold til dansk ret med retten i Aalborg som værneting.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende er gældende for alle tilbud, aftaler, salg og leverancer fra Impulse A/S, Vesteraa 14, 2. sal, 9000 Aalborg, (i det følgende kaldet Impulse), medmindre anden skriftlig aftale foreligger.
 
TILBUD OG PRISER
Tilbud er gældende i 20 dage fra afgivelsesdatoen. Priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, afgifter,
fragt, håndtering og eventuel prismærkning. Priserne er endvidere ab lager (EXW) (som defineret i Incoterms 2010).
Impulse forbeholder sig ret til indtil levering har fundet sted uden varsel at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der
sker en stigning i omkostninger forbundet med fragt, forsikring, afgifter, valutakurser eller lignende, som Impulse er uden
indflydelse pĂĄ.
 
LEVERING
Levering sker ab lager (som defineret i Incoterms 2000). Lagervarer leveres straks. Impulse tilstræber at levere øvrige varer senest 14 dage efter aftaleindgåelse, men længere leveringstid kan forekomme.
 
MANGLER
Køber er berettiget til at gøre mangler ved de leverede varer, gældende i 14 dage fra leveringen. Efter udløbet af 14-dages fristen kan køber ikke gøre mangelskrav gældende mod Impulse. Uanset fristen for reklamation skal køberen dog være opmærksom på, at såfremt han vil påberåbe sig en mangel ved salgsgenstanden, skal han give Impulse meddelelse herom straks og ellers uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget. Undlader køber dette, kan han ikke senere gøre manglen gældende over for Impulse. Såfremt køber dokumenterer mangler ved de leverede varer, tilstræber Impulse at foretage enten afhjælpning eller omlevering indenfor 14 dage fra modtagelsen af købers reklamation. Impulse alene vælger hvorvidt der skal ske afhjælpning eller omlevering. Såfremt 14 dages-fristen overholdes har køber ikke ret til hverken at hæve aftalen eller kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation. Køber afholder fragtomkostninger i forbindelse med reklamation.
 
BETALING
Betaling skal ske netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved for sen betaling påløber 2 % rente pr. måned fra forfaldsdatoen indtil betaling sker. Køber kan ikke modregne eller i øvrigt tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre modregning på forhånd skriftligt er anerkendt af Impulse.
 
EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver Impulses, indtil fuldstændig betaling, herunder af påløbne renter og omkostninger, har fundet sted. Indtil da er køber uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden måde disponere over varerne. Ej heller kan tredjemand råde over, tage i besiddelse eller på anden måde disponere over varerne.
 
DISPLAYS
Køber garanterer, at udlånte displays til enhver tid kun indeholder produkter leveret af Impulse. Endvidere forpligter
køber sig til at placere displayet synligt og lettilgængeligt for købers kunder, at returnere displayet på skriftlig opfordring fra Impulse, og at erstatte Impulse ethvert tab som følge af beskadigelse af display, manglende returnering heraf eller lignende. Køber afholder omkostninger i forbindelse med fragt af display.

​RETURNERING/OMBYTNING
Køber er ikke berettiget til at returnere eller ombytte varer, med mindre dette på forhånd er skriftligt accepteret af Impulse, hvorpå køber modtager en returseddel, der skal udfyldes med varenummer, produktbeskrivelse og EAN kode og medsendes ved returnering/ombytning. I så fald er det en betingelse for returnerings-/ombytningsret, at køber har overholdt ovennævnte betalingsbetingelser, og at varen returneres i samme stand og mængde som ved levering, herunder at varens emballage er ubrudt. Ved returnering af varer påsat prismærker eller lignende, bortset fra prismærker påsat af Impulse, beregnes et rimeligt gebyr. Ligeledes beregnes et rimeligt gebyr ved mangelfuld udfyldning af returseddel ved returnering. Køber afholder eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med returnering/ombytning. Omkostninger til fragt, håndtering og prismærkning krediteres ikke ved returnering/ombytning.

​Lager- og returneringsadresse er:
Impulse A/S (Vipperød)
Skimmedevej 10
4390 Vipperød

​ANSVAR
Impulse pĂĄtager sig et ansvar for leverede produkter i overens-stemmelse med dansk rets almindelige regler,
dog sĂĄledes at Impulses erstatningspligt aldrig, uanset om en fejl eller mangel er forvoldt ved grov uagtsomhed, kan
overskride kr. 10.000,00. Endvidere kan der ikke gøres krav gældende mod Impulse, hverken direkte eller indirekte, i
anledning af immaterielle rettigheder eller tvister herom eller solgte produkters bestanddele, indhold eller sammensætning. Endelig kan der ikke gøres krav gældende mod Impulse for følge-skader og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, m.v

​FORCE MAJEURE
Impulse er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, som skyldes forhold, Impulse ikke er herre over, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af og ændringer i Impulses eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Impulses muligheder for at levere. Impulse har i så fald valget mellem at hæve handelen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

​FORBEHOLD
Der tages forbehold for fejl i og ændringer af kataloger, prislister og tilbud m.v. Impulse forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestilte produkter, i dele heraf og i produktspecifikationer, i det omfang dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

​OVERDRAGELSE
Impulse er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

​LOVVALG
Enhver tvist mellem Impulse og køber skal afgøres i henhold til dansk ret med retten i Aalborg som værneting.